Poufność korespondencji

POUFNOŚĆ. Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego
adresata i może zawierać informacje poufne – chronione przez przepisy prawa.
Jeśli wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie skasować tę wiadomość. Jakiekolwiek
kopiowanie lub ujawnianie treści tej wiadomości jest zabronione.
Wszelkie treści nie pozostające w związku z oficjalną działalnością
EEC Sp.zo.o. lub wysłane przez osoby nieupoważnione nie mogą być uznane za
wydane lub popierane przez EEC Sp.zo.o.
Poczta elektroniczna nie jest bezpiecznym środkiem łączności, ponieważ może
być pozyskana przez nieuprawnionego, zmieniona, uszkodzona, zawirusowania
lub utracona z przyczyn niezależnych od EEC Sp.zo.o. Każdy, kto porozumiewa
się z EEC Sp.zo.o. za pomocą poczty elektronicznej, akceptuje tym samym
powyższe zagrożenia.

CONFIDENTIALITY. This message with all its attachments is intended for the
specified recipient and may contain information that is confidential –
protected by provisions of law. If you have received it by mistake, please
do let the sender know by reply, and then delete this message. Any copying
or disclosure of its content is prohibited.
The contents, which do not relate to the official business of the Company or
sent by unauthorized persons may not be considered given or endorsed by the
Company.
Emails are not secure, as they may be intercepted by unauthorized persons,
amended, damaged, lost or contain viruses due to reasons not attributable to
the Company. Anyone who communicates with the Company by email, accepts
thereby these risks.

Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku.

Before printing think about environment.